Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 10 – Drift og avvikling

10. Drift og avvikling

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål

  • Du skal kunne føre og avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler
  • Du skal kunne lage profileringsmateriell og presentere virksomheten
  • Du skal kunne gjennomføre en salgssamtale for et produkt
  • Du skal kunne gjøre rede for generelle krav til HMS og internkontroll i en virksomhet
  • Du skal kunne utarbeide miljørapport og årsrapport for en virksomhet
  • Du skal kunne gjøre rede for ulike årsaker til at virksomheter avvikles og avhendes

Et regnskap er en oversikt over økonomien i virksomheten. Et regnskap er også et system hvor vi registrerer alle økonomiske hendelser i virksomheten. Vi fører regnskap = bokfører. Vi starter regnskapet med inngående balanse, som er oversikt over alt vi har og eier. Deretter fører vi alle månedens hendelser, og vi avslutter med utgående balanse. Balansen er virksomhetens økonomiske stilling. Balansen består av eiendeler, egenkapital og gjeld.

Inntekter – kostnader = resultat. Resultatet kan være positivt (overskudd) eller negativt (undersudd). Dette er virksomhetens resultatregnskap. Når virksomheten fører regnskap benyttes et standardsystem med kontoplan.

Profilering omfatter alle markedsaktiviteter som har til hensikt at kundene skal danne seg en oppfatning av bedriften, en profil. Gjennom profileringsaktiviteter ønsker virksomheten å vekke oppmerksomhet. Profileringsaktiviteter kan være annonser, direkte reklame/flygeblad, plakater, utstilling, produktdemonstrasjoner, messestand, produktkatalog, antrekk/kostymer, sosiale medier, Internett og logo.

Salgssamtalen er kommunikasjonen mellom selger og kjøper i salgsprosessen. Salgsprosessen gjennomføres for å få en kunde til å gjennomføre et kjøp av virksomhetens produkt. Salgsprosessen består av kontaktfasen, behovsfasen, argumentfasen og avslutningsfasen. I behovsfasen benytter selgeren hv-spørsmål for å oppfatte kundens behov og ønsker. I argumentfasen kan selgeren benytte EFU-metoden med egenskap, fordel og utbytte.

Virksomheten har ansvar for å arbeide med HMS – helse, miljø og sikkerhet. Arbeidsmiljøloven krever blant annet at arbeidstakerne skal sikres mot fysiske og psykiske skader, og fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø. Internkontrollforskriften krever at virksomheten har et systematisk HMS-arbeide.

Virksomheter skal utarbeide både miljørapport (dersom de er store nok) og årsrapport for driftsåret. Årsrapporten inneholder generell informasjon om virksomheten, årsregnskap som viser resultatregnskap og balanse per 31.12, og en årsberetning. Kravene til innhold i årsrapporten beskrives i regnskapsloven.

Avvikling av en bedrift betyr at den legges ned. Det kan være en styrt avvikling fra eiernes side på grunn av dårlig lønnsomhet eller andre årsaker, eller avvikling fordi bedriften slås konkurs. Det er en prosedyre på Altinn.no for gjennomføring av avviklingen.