Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 8 - Organisering

8. Organisering

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

 • Du skal kunne gjøre rede for ulike ledelsesstrategier og lage en plan for personalarbeidet
 • Du skal kunne drøfte betydningen av et godt internt samarbeidsklima
 • Du skal kunne foreta ansettelser i henhold til lover, forskrifter og regler

Ting ordner seg ikke av seg selv. Så snart flere enn to skal samarbeid om noe, bør det organiseres. Virksomheter lager en organisasjon med ledere og medarbeidere som er inndelt i forskjellige avdelinger. De lager et organisasjonskart som er en skjematisk oversikt over hele organisasjonen.

Ledelse er å skape resultater gjennom andre mennesker. Ledelse er også å sette mål, fordele arbeidsoppgaver og gi retning for arbeidet. Noen lederoppgaver er strategiske oppgaver, som å formulere visjon, å sette mål for virksomheten og formulere strategi for å nå målene. Andre betegnes som administrative oppgaver som å iverksette vedtatte strategi.

Lederrollen er sammensatt. En leder har både en mellommenneskelige rolle, informasjonsrolle og beslutningsrolle.

Lederen velger ledelsesstrategi for å lede sine medarbeidere. Dette er lederstilen til lederen. McGregor mener at lederens menneskesyn og forståelse for medarbeidernes behov, påvirker lederstilen. Han beskriver teori X som en autoritær lederstil og teori Y som en demokratisk lederstil. Ledere med negativt menneskesyn har en tendens til å velge teori X, mens ledere med positivt menneskesyn velger teori Y.

Situasjonsbestemt ledelse bygger på at mennesker er forskjellige og fungerer ulikt i forskjellige situasjoner. I situasjonsbestemt ledelse vurderer lederen først situasjonen og medarbeidernes kompetanse, for deretter å vurdere og velge lederstil.

Et godt internt samarbeidsklima kjennetegnes av medarbeidere som samarbeider, fordeler oppgaver, overlapper og hjelper hverandre, deler informasjon og kunnskap, har et godt psykososialt arbeidsmiljø, bryr seg om hverandre og har en positiv innstilling til virksomheten og ledelsen. Dette har betydning for virksomheten, for de ansatte, for kunder og totalt for samfunnet.

Personalarbeidet består av mye mer enn å ansette medarbeidere i henhold til lover, forskrifter og regler. Personalarbeidet består av å vurdere kompetansebehovet i virksomheten og sørge for kompetanseheving og opplæring. Det gjelder også å planlegge informasjonsflyt internt ved for eksempel bruk av intranett, oppslagstavler, internavis, lukket Face-gruppe, sosiale medier, personalmøter, medarbeidersamtaler, avdelingsmøter m.m.

Personalarbeidet inkluderer også IA-arbeidet (inkluderende arbeidsliv) i virksomheten. Dette arbeidet har tre delmål:

 1. redusere sykefraværet
 2. øke andelen med redusert arbeidsevne i arbeidslivet (deltid/tilrettelegging)
 3. øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere

Ansettelser skap gjennomføres, og ansettelsesprosessen består av

 • gjennomgå stillingsbehovet
 • skaffe søkere
 • motta og sile søknader
 • intervjue utvalgte søkere
 • kontrollere opplysninger/referanser
 • tilby stillingen og skrive kontrakt

Lokaler og utstyr har oppstartvirksomheter bruk for i ulik grad. Det er helt avhengig av hva som er forretningsidéen.