Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 9 - Økonomi

9. Økonomi

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål

  • Du skal kunne utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett
  • Du skal kunne beregne kapitalbehov og innhente informasjon om ulike finansieringsmuligheter

Budsjettering er å planlegge inntekter og kostnader i kommende periode. Resultatbudsjettet, også kalt driftsbudsjettet er en oppstilling som viser oversikt over alle inntekter, alle kostnader og resultatet for perioden. Budsjettperioden er vanligvis et år. Det kan lages langtidsbudsjett som er på 3-5 år. Det lages også månedsbudsjett, som er oppdeling av årsbudsjettet i 12 måneder.

Oppdelingen gjøres enten ved å fordele årsbeløpet likt på alle 12 månedene eller med ujevn fordeling i forhold til hvor store beløp en tror kommer i de forskjellige månedene.

Prisberegning er beregning av salgsprisen for et produkt, og er viktig for å budsjettere salgsinntekter. Salgsinntekt er antall solgte enheter ganget med salgsprisen. Det finnes forskjellige metoder for prisberegning. Avansemetoden legger til en avanse til inntakskost for produktet.

Budsjett kan også lages ut fra forrige års regnskapstall. Da justerer virksomheten de virkelige tallene opp eller ned utfra hva de tror kommer til å skje det kommende budsjettåret.

Likviditetsbudsjett tar utgangspunkt i resultatbudsjettet. Deretter blir alle inntekter og kostnader vurdert ut fra når inntektene blir innbetalt til virksomheten, og når virksomheten skal betale sine kostnader. Dette kalles også pengestrømmen i virksomheten. Likviditetsbudsjettet viser hvor stor pengebeholdning virksomheten har til enhver tid.

I likviditetsbudsjettet kalles inntekter for innbetalinger og kostnader for utbetalinger.

Kapitalbehov er pengebehovet til virksomheten i oppstartsfasen. Virksomheten lager en oversikt over behovet de første månedene. Deretter setter de opp en oversikt over kapitaldekning som er hvor de skaffer penger til å dekke kapitalbehovet. Kapitaldekning kan bestå av egenkapital, lån, stipend, sponsorer, investorer, salgsinntekter o.l.