Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 6 – Innovasjon

6. Innovasjon

Kompetansemål som behandles i dette kapitlet:

  • Du skal kunne forklare begrepet innovasjon og diskutere hvordan innovasjonsprosesser foregår
  • Du skal kunne drøfte betydningen av innovasjon for en bedrifts konkurranseevne og verdiskaping
  • Du skal kunne drøfte hva ledelse og bedriftskultur betyr for innovasjon
  • Du skal kunne gjennomføre en utviklingsprosess for et produkt
  • Du skal kunne drøfte nye forretningsmodeller og presentere forbedringstiltak

Det er to krav for at noe kan kalles en innovasjon i en bedrift:

  1. Innovasjonen må være noe nytt innenfor et av områdene produkt, prosess, marked eller organisasjon.
  2. Innovasjonen må kommersialiseres enten som noe som selges, eller noe som forbedrer bedriften slik at den tjener mer penger.

Det er fire hovedtyper av innovasjon: produktinnovasjoner, prosessinnovasjoner, markedsinnovasjoner og organisasjonsinnovasjoner. Men det finnes også andre typer av innovasjoner, for eksempel øko-innovasjon og nøysom innovasjon.

Det er ulike grader av innovasjon: Inkrementell innovasjon skjer i små steg, mens radikale innovasjoner tar store sprang, ofte som følge av at ny teknologi tas i bruk. Innovasjoner kan også deles inn i videreførende innovasjoner som gir bedriften fordeler i et eksisterende marked, og disruptive innovasjoner som gjør det mulig for bedriften å kapre nye markeder.

Forretningsmodellinnovasjon

Dette er en av de viktigste typene av organisasjonsinnovasjon. Internett har ført til utvikling av mange nye typer forretningsmodeller. Forretningsmodeller endrer seg ofte raskt, og kan gi bedrifter konkurransefortrinn.

Eksempler på velkjente, tradisjonelle forretningsmodeller: Distributører, detaljister, franchise/lisensiering, «bricks and clicks», kutte ut mellomledd og innhold/annonsering.

Eksempler på nye forretningsmodeller: Mangesidig plattform, den lange halen, gratis, helt gratis, digitale abonnementsmodeller og peer-to-peer.

Forretningsmodeller for bærekraftig forretningsdrift blir viktig fremover. Hovedprinsipper for bærekraftige forretningsmodeller: Optimal bruk av materialer og energi, gjenbruk av produkter, bedrifter har eierskap til produktet i hele levetiden, leie ut i stedet for å selge og mer delingsøkonomi.

Systematisk innovasjon for å skape nye forretningsmodeller: Bruke kjente forretningsmodeller som startpunkt, sette kunden i fokus og lage scenarioer. For å skape konkurransefortrinn bør flere deler av forretningsmodellen endres samtidig.

Innovasjon i bedrifter kommer fra: Egne utviklingsavdelinger eller forskningslaboratorier, åpen innovasjon, brukere, vanlige ansatte og outsiders som kommer inn i en bransje.

Innovasjonsprosessen

Bedrifter som har innovasjon som konkurransefortrinn, driver innovasjon hele tiden. For å få det til, bruker de en innovasjonsprosess i to deler:

  1. Strategi, ledelse, kultur og organisasjon
  2. Selve kjerneprosessen for innovasjon

Innovative bedrifter må ha en overordnet strategi der innovasjon er grunnlaget for vekst og konkurransefortrinn. Strategiske beslutninger om innovasjon er bl.a. hvor og når produktinnovasjoner skal introduseres, og om bedriften skal bruke innovasjonen selv eller selge den til andre.

En enkel modell for ledelse av innovasjon har hovedelementene: Planlegge, organisere, lede og kontrollere. En transformativ lederstil fungerer bra for å lede innovasjonsbedrifter.

Innovative bedriftskulturer er preget av vilje til å ta risiko, høy grad av tillit, stor grad av selvstendighet for de ansatte og aksept for å gjøre feil.

Organisering av innovasjon kan skje i: Egen avdeling for innovasjon, intraprenørskapsprogram eller innovasjonsteam. Store konserner kan ha egne utviklingsbedrifter som kun skal skape innovasjoner, eller kjøpe opp/investere i bedrifter som har utviklet innovasjoner.

Planlegging av innovasjon kan for eksempel gjøres ved hjelp av prosjektmetoden eller «roadmap».

Kjerneprosessen for innovasjon består av stegene: Søke etter muligheter, velge ut hva bedriften satser på, bestemme hvordan innovasjonen skal produseres eller tas i bruk og sikre seg verdiskapingen fra innovasjonen.

Kontroll i innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen må kontrolleres slik at den ikke skaper problemer for bedriften i form av forsinkelser, uventede kostnader eller store underskudd.

Utviklingstrakten brukes i idéfasen for kunne kontrollere utvalg og utvikling av mange ideer samtidig. Alle ideene må passere ulike filtre for å velge ut de som ender opp i utviklingsprosessen. Filtrene som brukes er: Funksjonalitet, salgbarhet, mulighet for å markedsføre og mulighet for produksjon. Ideer som passerer alle filtrene, går inn i produktutviklingsprosessen.

I produktutviklingen er det viktig å velge rett metode. Ulike metoder for produktutvikling er: Fossefallsmetoden for klart definerte prosjekter, Lean oppstart for nye markeder og segmenter, designtenkning for kreative og overraskende løsninger, agile metoder for programvare/app-prosjekter med mye endringer, designsprint når det er behov for å finne ideer og løsninger raskt og rapid prototyping for produkter som skal lages av maskiner.

Innovasjoners betydning for konkurranseevne og verdiskaping

Økt verdiskaping kan komme ved å gi produktet økt verdi og dermed økt pris for kundene, eller ved reduksjon av produksjonskostnaden. Konkurranseevne beskriver om bedriften har produkter som foretrekkes fremfor konkurrentenes. Porters modell for konkurranseevne beskriver fire alternativer: Differensiering, kostnadslederskap, fokusert differensiering og fokusert kostnadslederskap. Innovasjon kan bidra både til differensiering (økt verdi for kunden) og kostnadslederskap (reduserte produksjonskostnader).