Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 4 – Gjennomføring av strategiplanen

4. Gjennomføring av strategiplanen

Rettelser til bokas 1. opplag, sidene 123 og 124:

 • På side 123 skal «Salgsinntekter» være kr 12 555 333, og «Fortjeneste» kr 5 555 333.
 • I tabell 4.7 på side 124 skal «Nåverdi kontantstrøm» i år 0 være kr –5 500 000.

Kompetansemål som behandles i dette kapitlet:

 • Du skal kunne vurdere videreutvikling av en forretningsidé
 • Du skal kunne drøfte behovet for nye selskapsformer i en virksomhet
 • Du skal kunne vurdere og gjennomføre en organisasjonsutvikling
 • Du skal kunne kartlegge kompetansebehov og lage en plan for kompetanseutvikling
 • Du skal kunne analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet

Når strategien er valgt, må bedriften ta den i bruk. Det å ta i bruk strategien kalles implementasjon.

Når strategiplanen medfører store endringer, kan det hende at selskapsformen eller forretningsideen må endres. Men, det vanligste er at det er forretningsmodellen som må endres.

Andre vanlige tiltak i gjennomføring av strategien, kan være organisasjonsutvikling, kapitalutvidelse, utvidelse av produksjonskapasiteten, produktutvikling og utvikling av nye markedsplaner. Før endringer gjennomføres, må de økonomiske konsekvensene vurderes.

Endre forretningsidé

Forretningsideen beskriver hva bedriften tjener penger på. Endringer skjer enten på grunn av at bedriften ikke tjener penger, eller fordi det skjer store endringer i omgivelsene. Endring skjer ved å se på hver del av forretningsideen og endre den etter behov.

Endre forretningsmodell

Forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften tjener penger, og har tre hovedområder: Hvilken verdi bedriften skaper for kundene, hvilke ressurser bedriften bruker for å produsere verdi og bedriftens inntekter og kostnader.

Forretningsmodellen kan endres i tre steg:

 1. Identifiser hvorfor modellen skal endres
 2. Vurder hvilke deler av modellen som skal endres
 3. Planlegg gjennomføring av endringen i praksis.

Endre selskapsform

I noen situasjoner bør bedriften vurdere å endre selskapsform. Det kan være behov for mer kapital i form av investeringer. Det kan være vanskelig å få investorer til å skyte inn kapital i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper. Muligheten til å ta opp lån kan også bli påvirket av selskapsform. Et ønske om økt kompetanse og større nettverk, kan føre til at enkeltpersonforetak blir AS og nye personer kommer inn i styret. Selskapsformen aksjeselskap signaliserer et høyere ambisjonsnivå. Dette kan være gunstig i forhold til investorer, lån og tilskudd.

Det er ressurskrevende å endre selskapsform. Ofte er det best å etablere seg som aksjeselskap allerede fra oppstart.

Organisasjonsutvikling

Når en bedrift foretar et strategisk valg, må den ofte endre organiseringen av bedriften. Dette kalles organisasjonsutvikling. Endringene kan f.eks. være ny struktur, endring av kulturen i bedriften, ny teknologi eller kompetanseutvikling.

Leavitts diamant brukes for å analysere endringene i organisasjonen. Den består av fire deler: Oppgaver, mennesker, struktur og teknologi. Endring i én av disse delene, fører nesten alltid også til endringer i de andre.

Når konsekvensene av endringen er kartlagt ved hjelp av Leavitt, starter en organisasjonsutviklingsprosess i fem trinn:

 1. Kartlegging av problemet
 2. Kartlegge løsninger
 3. Beslutning om gjennomføring
 4. Implementasjon (ta i bruk endringen)
 5. Institusjonalisering, sørge for at endringen blir permanent

Ved endring av organisasjonsstrukturen må fire prinsipper legges til grunn: Sentraliserte eller desentraliserte beslutninger, formell eller uformell organisasjonsstruktur, flate eller dype organisasjonshierarkier og funksjonell struktur eller divisjonsstruktur.

Kompetanseutvikling starter ofte med en GAP-analyse der bedriftens eksisterende kompetanse sammenlignes med ønsket fremtidig kompetanse. GAP-analysen har følgende steg: Bestemme ønsket kompetanse, kartlegge eksisterende kompetanse i bedriften, sammenligne eksisterende og ønsket kompetanse og lage en plan for kompetanseutviklingen.

Bedriftskultur er felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger i bedriften. Lewins modell for endring av bedriftskultur har tre trinn: Sjekke at ansatte er forberedt på endring («tine» opp bedriftskulturen), gjennomføre endringen og sørge for at endringen blir permanent («fryse» kulturen).

Finansiering av vekst og utviklingsprosjekter

Investeringer kan finansieres på flere måter: Ved å bruke midler fra salget av bedriftens produkter, ved å selge noen av bedriftens eiendeler, ved å ta opp lån og tilskudd.

Det er også en mulighet å utvide egenkapitalen. I aksjeselskaper skjer dette ved å øke antallet aksjer.

Finansieringskilder: Langsiktige og kortsiktige lån, store bedrifter kan utstede obligasjoner, venture investorer for bedrifter som vokser raskt, Innovasjon Norge for bedrifter med vekstpotensial og folkefinansiering (Crowdfunding/Peer-lending).

Investeringsanalyse brukes for å vurdere om vekst-/utviklingsprosjektet er lønnsomt å gjennomføre. Kommende inntekter blir sammenlignet med alle investeringer og kommende kostnader i prosjektet. Alle kronebeløp regnes om til nåverdi.

Det er også viktig å vurdere hvordan kapitalstrukturen i bedriften blir seende ut ved gjennomføring av et vekst-/utviklingsprosjekt. Hvis prosjektet for eksempel fører til at bedriften får for mye gjeld, kan dette være uheldig. Regler for vurdering av kapitalstrukturen ser bl.a. på egenkapitalandel, arbeidskapital, hvordan anleggsmidlene og varelageret er finansiert.

Nøkkeltall brukes for å vurdere den økonomiske situasjonen i en bedrift. Noen nøkkeltall for dette er likviditetsgrad, fortjenestemargin og gjeldsgrad.

Dekningspunktanalyse brukes for å vurdere om bedriften kommer til å tjene penger på et produkt.

Kontroll og oppfølging

Når den nye strategien er implementert, må det kontrolleres om man når målene. Det gjøres ved å følge opp økonomiske nøkkeltall og andre mål som markedsandel, konkurranseposisjon osv. Hvis målene ikke nås, må bedriften gå tilbake og endre strategiplanen.