Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 1 - Entreprenører og entreprenørskap

1. Entreprenørskap og entreprenører

I dette kapitlet behandles følgende kompetansemål:

  • Du skal kunne forklare innholdet i entreprenørskapsbegrepet i en økonomisk, sosial og kulturell sammenheng

Det finnes flere måter å beskrive hva en entreprenør er. Entreprenører kan sees på som personer som utvikler nye måter å produsere på, eller finner nye måter å organisere og drive bedrifter på. Alternativt kan entreprenører sees på som personer som er villige til å ta risikoen ved å starte nye bedrifter.

Entreprenørskap kan beskrives som å skape utvikling i næringslivet gjennom innovasjoner. I denne boken blir entreprenørskap definert som å være villig til raskt å utnytte muligheter selv om man mangler de nødvendige ressursene. En mulighet er en ide som har potensial til å bli en lønnsom bedrift.

Ulike former for entreprenørskap:

  • Nyetablering av bedrifter: Enten tradisjonelle eller oppstartsbedrifter
  • Sosialt entreprenørskap: Bedrifter som skal løse sosiale problem eller samfunnsproblem
  • Intraprenørskap Entreprenørskapsmetoder brukt av eksisterende bedrifter

Entreprenører kjennetegnes ved at de er prestasjonsorienterte, risikovillige, entusiastiske, har tro på at de selv kan påvirke omgivelsene og har selvtillit.

Entreprenører handler ved å se og utnytte muligheter, starter, organiserer, leder og tar ansvaret for en bedrift. De tar risiko og leder arbeidet med å utvikle produkter og bedrifter.

Entreprenører kan bidra til økonomisk vekst i samfunnet

Det kan ofte være en fordel for entreprenører å arbeide sammen i en gruppe. Ved å være flere kan man fordele arbeidet og få flere synsvinkler på hvordan problemer kan løses.