Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapittel 3 – Strategiplanen – hvordan ivareta etiske og miljømessige forhold

bbfaec38-f984-4403-991c-4edb2a4dfc36

Kompetansemål som behandles i dette kapitlet:

  • Du skal kunne utarbeide en strategiplan som ivaretar etiske og miljømessige forhold
  • Du skal kunne drøfte en virksomhets sosiale, etiske og miljømessige utfordringer

Miljøpåvirkning

Bedrifters virksomhet kan ha konsekvenser utenfor bedriften. Hvis disse konsekvensene medfører kostnader eller inntekter som ikke tilfaller bedriften, kalles de eksternaliteter. Uønskede eksternaliteter kan f.eks. være forurensning av miljøet. Uønskede eksternaliteter bør unngås når strategiplanen lages.

Forretningsetikk

Forretningsetikk er verktøy som kan brukes for å vurdere konsekvensen av strategivalg. Etiske prinsipper som brukes for å løse praktiske etiske utfordringer:

  • Nytteetikk – Best balanse mellom negative og positive konsekvenser av en beslutning.
  • Rettighetsprinsipper – Konsekvensene av beslutningen vurderes mot allment aksepterte prinsipper, for eksempel FNs menneskerettighetserklæring.
  • Rettferdighetsprinsippet – To kriterier for at en handling skal være rettferdig: (1) Generelle menneskerettigheter er oppfylt for alle. (2) Den som er dårligst stilt i beslutningen, må også få det bedre, og alle må som blir berørt av beslutningen må ha muligheter til å forbedre sin posisjon.

Miljøhensyn

Å ta hensyn til miljøet kan både være en risiko og en konkurransefordel når strategiplanen bestemmes. Risiko fordi forbrukere og andre kan straffe bedriften hvis den ikke tar miljøhensyn, og konkurransefordel hvis den blir belønnet for å drive bærekraftig/grønt.

Samfunnsansvar

Bedrifters samfunnsansvar er frivillig integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i den daglige driften utover det å overholde lover og regler.

Noen bedrifter bruker tredelt bunnlinje for å rapportere hvordan de utøver samfunnsansvar.

Den tredelte bunnlinjen består av:

  • Økonomisk bunnlinjen – overskudd/underskudd
  • Sosial bunnlinje – hvordan bedriften ivaretar samfunnsansvaret
  • Miljøbunnlinje – hvordan bedriften ivaretar miljøansvaret